จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันนี้ (2 เมษายน 2567) ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานว่า จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นจำนวน 1 กองทุน และมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนฯ ในปีนี้ ได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อนำไปอุปการะเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน และด้อยโอกาส เด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ด้านทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก ขณะนี้มียอดเงินบริจาคเบื่องต้น จำนวน 230,561.-บาท และในวันนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ของจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอ ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี จำนวน 57 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สำหรับการมอบทุนอุปการะเด็ก ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส ดังนี้

1. เด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2566 ข้อรายได้

2.เด็กที่อยู่ในครัวเรือนตก TPMAP ปี 2566 (ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ไม่ซ้ำกับครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2566 ข้อรายได้)

3. เด็กที่ด้อยโอกาสด้านอื่นๆ ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากอำเภอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางการให้ทุนอุปการะเด็ก

หลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย

1. เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดที่ขอรับทุน

2. เป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหก 6 ปี (เด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2561 - 2563)

3. มีความต้องการขอรับการช่วยเหลือ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ

********************************


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar