จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันนี้(1 เมษายน 2567) เวลา 13.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นางสมมาตร คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นางสาว รังสิมา ลัธธนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ
    จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทย ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือว่าการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี เป็นการแสดง ความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี และผู้มีอุปการะคุณอย่างสูง ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวิถีชีวิต และประเพณีอันดีงามของชาวไทย ดังนั้น การจัดโครงการฯ จึงเป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก และเยาวชน ได้รับการศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม การนำเด็ก และเยาวชนเข้ามารับการบรรพชาเป็นสามเณร และบวชศีลจาริณี เพื่อรับการฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนจากพระสงฆ์ จึงเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนสติปัญญา สร้างจิตสำนึก ค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็น คุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม นำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติที่ยั่งยืนถาวรสืบไป
    สำหรับการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย กิจกรรมบรรพชาสามเณร มีเด็กและเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 43 รูป โดยผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โครงการนี้ จะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น ของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ และวิชาการอื่นๆ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ

********************************
ฐิติพร ม่วงแก้ว–ข่าว /-พิมพ์
ศราวุฒิ  หม้องาม-/ภาพนิ่ง-/วีดีโอ-/ส่งข่าว
จิตริน มัชฌันติกะ-/ภาพนิ่ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar