จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังขนาย ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
          จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้มีความสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
          โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย คลินิกดินและปุ๋ย คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ และคลินิกอื่น ๆ รวม 20 คลินิก จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ มาให้บริการประชาชนและเกษตรกรอย่างครบวงจร พร้อมให้ความรู้และรับปรึกษาปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี : ข้อมูลข่าว
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี : ข้อมูลข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว

********************************
ฐิติพร ม่วงแก้ว–ข่าว /-พิมพ์
                          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar