จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2567

               ด้วย มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับทราบ มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี2566/2567 ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมพร้อมรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ ประกอบด้วยมาตรการรองรับฤดูแล้ง 3 ด้าน 9 มาตรการ ด้านน้ำต้นทุน (Supply) ด้วยการเฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ และปฏิบัติการเติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความต้องการใช้น้ำ (Demand) เน้นการกำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การบริหารจัดการน้ำ ให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญ การใช้น้ำที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ประหยัดน้ำและลดการศูนย์เสียน้ำในทุกภาคส่วน และการเผ้าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำ และด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน/องค์กรผู้ใช้น้ำ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์และติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
              โดยในที่ประชุม ได้มีการเสนอให้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรองรับฤดูแล้ง ปี2566/2567 ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) 8 ข้อ คือ ตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำท่า ปริมาณฝน และปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่ พร้อมทั้งทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยสำรวจพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เคยเกิดปัญหากรณีขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นประจำ วางแผนการบริหารจัดการน้ำ จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเครื่องมือของหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในพื้นที่ไว้เป็นการล่วงหน้า สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการซ่อมสร้าง บำรุงรักษาภาชนะเก็บน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
             ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้ง ณ ปัจจุบันกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอพนมทวน อำเภอเลาขวัญ และอำเภอด่านมะขามเตี้ย 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ

********************************
ฐิติพร ม่วงแก้ว–ข่าว /-พิมพ์-/ส่งข่าว
จิตริน มัชฌันติกะ-/ภาพนิ่ง-/วีดีโอ
                          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar