ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่

  วันนี้ ( 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด กาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงข้อราชการสำคัญและมอบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการ นำไปปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาค กลางตอนล่าง 1 โดยมี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร นายชำนาญ ชื่นตา นายสมหวัง บุญระยอง   นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบนโยบายฯ
         ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่จังหวัด หนองบัวลำภู ด้วยการยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและร่วมแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต  ครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ
       จากนั้นได้เริ่มประชุมมอบนโยบาย โดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้มุ่งเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนปฏิบัติงานร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินการของภาครัฐจะต้องทั่วถึงทุกพื้นที่ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรี คือ “ ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์ ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย ”  โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ทั้ง การส่งเสริมการเกษตรให้มีมาตรฐาน   การท่องเที่ยวมีอัตลักษณ์ของเมืองกาญจน์ ตามสิ่งที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีเสนอและต้องการ การดูแลด้านอุสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การค้าชายแดนด่านบ้านพุน้ำร้อน-ทวาย ที่จะนำพาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม ขับเคลื่อนทั้งจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดใกล้เคียงและในภูมิภาค เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยเฉพาะคนเมืองกาญจน์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    นอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่สำคัญ ทั้ง การแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน การดูแลระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจซึ่งจะเชื่อมโยงกับด้านการเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงแม้จะปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว ก็ยังต้องกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรคต่อไป การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ขอให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดำเนินการกวดขัน ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด ด้านสถานอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ให้มีการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกันและการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชน ให้ทุกหน่วยใช้เครื่องมือและภาษาที่เข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการสร้างความโปร่งใสในการทำงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ย้ำให้ทุกหน่วยวางเป้าหมายการปฏิบัติงานโดยคำนึกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหลักที่สำคัญ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar