ภารกิจ และอำนาจหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
 

 ภารกิจ ขอบเขตงาน และอำนาจหน้าที่

     

1.ด้านงานข่าวและการเผยแพร่ 
       1.1 เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำจังหวัด
       1.2 จัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
       1.3 ดำเนินโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน เพื่อให้ข่าวและข้อข้องใจ 
       1.4 เผยแพร่ แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน และประชาชนแทนผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกาญจนบุรี ในกรณีที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริงจากข่าวหนังสือพิมพ์
     1.5 การรายงานข่าวเพื่อรายงานข่าวเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงตลอดจน นโยบายของจังหวัดและส่วนราชการเผยแพร่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรีและ กรมประชาสัมพันธ์  
รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่/หอกระจายข่าว และเสียงตามสายประจำหมู่บ้านและ อปม. 
       1.6 จัดทำเอกสารข่าวโดยรวบรวมเป็นข่าวสรุป พิมพ์ออกเผยแพร่แก่ส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอ       ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน โรงเรียนและ สมาชิกสภาจังหวัด สื่อมวลชนในจังหวัด 
       1.7 ผลิตภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่แก่สื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์ผลงานความก้าวหน้ากิจกรรมของทางราชการ 
       1.8 ผลิตภาพยนตร์ข่าวเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเหตุการณ์ และข้อเท็จจริงเป็นภาพยนตร์ข่าวเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องรวมทั้งเคเบิ้ลทีวี 
       1.9  ผลิตรายการวิทยุเพื่ออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
 
       1.10  ส่งข่าวเสียงตามสายของสำนักงานเทศบาลทุกแห่ง/หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย   ประจำหมู่บ้าน  (อป.มช.) 

2.ด้านงานปฏิบัติการจิตวิทยา 
               เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจอันดี ระหว่างทางราชการกับประชาชน เป็นการลดช่องว่างระหว่างประชาชน กับทางราชการนำการบริการของรัฐไปสู่ ประชาชนรวมทั้งการดำเนินการ ให้ความร่วมมือ กับส่วนราชการต่างๆที่ปฏิบัติงานนำ ไปสู่ประชาชนตามโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูง 

       2.1ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อสำรวจความคิดเห็นความต้องการของประชาชน เพื่อรวบรวมเสนอต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
       2.2 เป็นวิทยากรผู้บรรยายงานด้านประชาสัมพันธ์และวิทยากรฝึกอบรมให้กับหน่วยราชการต่างๆ
     2.3 เป็นคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี 
      2.4 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 

3.งานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
             เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงานเฉพาะกิจรวม ทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้ราษฎรในจังหวัด และราษฎรทั่วไปได้เข้าใจ และให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวาง 
       3.1  เผยแพร่นโยบาย 9 ประการของรัฐบาล ทั้งภารกิจต่างๆของส่วนราชการภายในจังหวัด ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว 
       3.2  ปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเฉพาะกิจ เช่น โครงการเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ท. , ส.จ. และส.ว. 
       3.3  เผยแพร่กิจกรรมงานประเพณีของท้องถิ่นในจังหวัด สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น  งานสงกรานต์ งานสมโภชหลักเมือง งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงาน      การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 
       3.4 จัดนิทรรศการภาพถ่ายเผยแพร่งานส่วนราชการทุกส่วนของจังหวัดให้ประชาชนทราบ
        3.5 เป็นคณะกรรมการพิจารณาการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี 3  กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

      3.6 เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเอง ให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง จึงให้มีการปรับทัศนคติของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และมีการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
     3.7  เน้นด้านแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ ไม่มุ่งการสื่อข่าวและเผยแพร่ข่าวเป็นด้านหลักเหมือนที่เคยปฏิบัติมา 
     3.8  ใช้วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานประชาสัมพันธ์ และใช้ศิลปะ เทคนิค   
ประสบการณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นตัวผลักดันให้เกิดความสำเร็จ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงว่าประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่มีการวางแผนกำหนดตัวชี้วัด  ความสำเร็จได้ 
    3.9  เชื่อมโยงเครือข่ายโครงการประชาสัมพันธ์ ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงาน  ในภูมิภาคด้วยอินเตอร์เน็ต 
    3.10  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจะเน้นงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น 
    3.11  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัด  จะต้องปรับบุคลิกภาพ ให้มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น 

4.หน้าที่และขอบเขตของงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้ 
       4.1 ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ทั้งในระดับนโยบายจากส่วนกลาง และนโยบายของจังหวัด
       4.2  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในการ วางแผนประชาสัมพันธ์ ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงาน ประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด 
       4.3  ประสานแผนการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานด้าน แผนในส่วนกลาง และหน่วยงานด้านแผนของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
       4.4  ให้คำปรึกษาการจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด 
       4.5  ประสานการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เพื่อให้แผนประชาสัมพันธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ 

       4.6  วางแผนการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของจังหวัดและข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัด 
      4.7  ประสานสื่อมวลชนในท้องถิ่น และในส่วนกลางเพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์ ของจังหวัดและส่วนราชการให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด 
     4.8  วางแผนการติดตามรับฟังความคิดเห็นท่าที และทัศนคติของประชาชนในจังหวัด ที่มีต่อนโยบายและการปฏิบัติงานของจังหวัด ละของรัฐเพื่อนำมาวิเคราะห์ เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์   ให้ ประชาชนเกิด แนวความคิดค่านิยมและมีทัศนคติที่ถูกต้อง
     4.9  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดอบรมให้มีความรู้ด้านวิชาการ        ประชาสัมพันธ์ แก่สถาบันการศึกษา ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนในจังหวัด 
     4.10   ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
    4.11  เป็นผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในจังหวัด ตลอดเป็นผู้แทนของ สำนักนายกรับมนตรีประจำจังหวัด 
    4.12  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 อํานาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจและตรวจสอบประชามติเพื่อเสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ของรัฐรวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐ 
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรมและค่านิยมที่ดี 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ความมั่นคงของประเทศและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ 
4. ให้คําปรึกษาและประสานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน 
5. ผลิต เผยแพร่ ให้บริการเอกสาร และสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งจัดทําข้อมูลสารสนเทศ และประสานความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
6. ดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar