วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

"สำนักงานประชาสัมพันธ์ จะมุ่งสร้างโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันโดยใช้กลไกการประชาสัมพันธ์และการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อพัฒนา
ตนเองและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น”

 

 พันธกิจ

1. บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัด

2. จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด

3. ตรวจสอบ  ศึกษาวิเคราะห์ติดตามประเมินสถานการณ์และรายงานความคิดเห็นของประชาชน

4. ประสานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 ประเด็นยุทธศาสตร์

การสร้างความเชื่อมั่น  ศรัทธาต่อการให้บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ด้วยความเที่ยงตรง  เป็นกลาง  ทันทุกสถานการณ์

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)

 

 เป้าประสงค์

1.  ประชาชนมีความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการเผยแพร่เป็นเอกสารอ้างอิงได้
2.  ประชาชนมีความพึงพอใจ  และศรัทธาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
3.  บุคลากรและองค์กรมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยมีเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจน

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar